Положение 321 п

С 22 апреля 2019 года в связи с опубликованием Указания ЦБ РФ № 4936-У утратит силу один из главных нормативных актов в области ПОД/ФТ – Положение № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Новое Указание № 4936-У не содержит ни перечень видов операций, ни коды видов операций.

Согласно 4936-У по каждому из видов сведений и информации кредитная организация должна сформировать в соответствии с установленными Банком России и размещенными на его официальном сайте правилами составления информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ, электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС). ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (филиала) и направлено в Росфинмониторинг через личный кабинет кредитной организации на сайте ведомства.

Кредитная организация должна будет обеспечить прием документов, содержащих квитанцию о принятии ФЭС, или документов, содержащих подтверждение Росфинмониторинга о непринятии ФЭС.

Вместе с 321-П утратит силу Указание Банка России № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2020 р. № 321
Київ

Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади

Відповідно до пункту 35-1.10 статті 35-1 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, що додається.

2. Державній податковій службі та Державній казначейській службі забезпечити до 31 грудня 2020 р. за рахунок і в межах видатків, передбачених їм у Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік”, впровадження і функціонування єдиного рахунка.

3. Міністерству фінансів привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності одночасно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Прем’єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2020 р. № 321

ПОРЯДОК
функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування єдиного рахунка для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (далі — Кодекс), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі — єдиний внесок) та інших платежів, що визначені відповідним законодавством та контроль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів (далі — грошові зобов’язання та/або податковий борг (заборгованість) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС) та виконання норм статті 35-1 Кодексу.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

єдина картка платника — електронний модуль руху коштів платника на єдиному рахунку;

інтегрована картка платника — форма оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску, що ведеться за кожним видом платежу;

інформаційно-телекомунікаційна система — інтегрований комплекс процесів, компонентів та засобів апаратного і програмного забезпечення для виконання цільової функції;

контрольний ренкінг платників за показниками — упорядкована інформація за платниками, сформована засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС за певними кількісними показниками, якою ДПС та її територіальні органи (далі — органи ДПС) керуються під час визначення сум та черговості сплати платежів з єдиного рахунка на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску;

онлайн-інформація — сукупність згенерованих в інформаційно-телекомунікаційній системі ДПС даних у розрізі платників щодо надходжень на єдиний рахунок на підставі інформації про рух коштів на єдиному рахунку, зафіксованих на певну дату та час;

офлайн-інформація — сукупність згенерованих в інформаційно-телекомунікаційній системі ДПС даних у розрізі платників щодо надходжень на єдиний рахунок на підставі уточненої/визначеної через електронний кабінет інформації про призначення платежу відповідному одержувачу, зафіксованих на певну дату та час;

платники — фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Кодексом, законодавством про збір та облік єдиного внеску та іншого відповідного законодавства, і на яких покладено обов’язок із сплати податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Кодексі, Бюджетному кодексі України, Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та у бюджетному законодавстві.

3. Єдиний рахунок не може використовуватися платником для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

4. Кошти, що обліковуються на єдиному рахунку, не належать ДПС.

Механізм зарахування платниками коштів на єдиний рахунок

5. Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, в Казначействі на ім’я ДПС в установленому порядку відкривається єдиний рахунок за субрахунком відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого Мінфіном.

6. Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається платником в електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому статтею 42-1 Кодексу.

Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року.

Якщо платник — юридична особа має відокремлені підрозділи, то повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається такою юридичною особою за кожним відокремленим підрозділом.

Використання єдиного рахунка платником розпочинається з робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка.

У разі відмови платника від використання єдиного рахунка таке використання припиняється починаючи з 1 січня наступного календарного року на підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка.

7. На підставі повідомлення про використання єдиного рахунка ДПС не пізніше наступного робочого дня після його подання платником включає такого платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

На підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка ДПС не пізніше наступного робочого дня після подання платником зазначеного повідомлення вносить до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, інформацію про виключення такого платника з реєстру з 1 січня календарного року, що настає за роком, в якому було подано повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка.

У реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок, зазначається:

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;

податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

дата включення платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок;

дата виключення платника з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Інформація за визначеним платником з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок (крім реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи), є доступною на офіційному веб-порталі ДПС.

8. ДПС засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС відкриває єдину картку платника виключно на підставі даних реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

В єдиній картці платника відображаються дані про платника та операції, що проводяться з коштами, які зараховані/перераховані/повернуті (враховані) на єдиний рахунок/з єдиного рахунка.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку доступна платнику в електронному кабінеті в актуальному стані.

9. Під час використання платником єдиного рахунка для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, відповідно до пункту 35-1.3 статті 35-1 Кодексу платник не має права сплачувати такі кошти на інші рахунки, відкриті Казначейством для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.

Кошти, які сплачені на інші рахунки у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, вважаються помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу.

10. Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, на єдиний рахунок у національній валюті зараховуються:

кошти, сплачені платником з поточного рахунка в установі банку;

кошти, стягнуті з поточного рахунка платника в установі банку органами ДПС;

кошти, стягнуті у межах виконавчого провадження за податками і зборами, єдиним внеском та іншими платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, що надійшли з депозитних рахунків органів державної виконавчої служби;

помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу;

помилково сплачені суми єдиного внеску.

З єдиного рахунка кошти перераховуються:

на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску;

на поточний рахунок платника в установі банку — помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу, та помилково сплачені суми єдиного внеску.

11. Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого Мінфіном.

Для зарахування коштів, стягнутих у межах виконавчого провадження, на єдиний рахунок органи державної виконавчої служби заповнюють розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог зазначеного Порядку.

Для зарахування на єдиний рахунок коштів, стягнутих відповідно до глави 9 розділу ІІ Кодексу, органи ДПС заповнюють відповідний розрахунковий документ згідно з Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку від 21 січня 2004 р. № 22, з урахуванням вимог зазначеного Порядку.

12. Зарахування коштів на єдиний рахунок та перерахування з єдиного рахунка підтверджуються Казначейством шляхом надання ДПС інформації про рух коштів на єдиному рахунку.

13. На підставі інформації про рух коштів на єдиному рахунку ДПС відображає кошти в єдиній картці платника у режимі реального часу, але не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від Казначейства.

14. Якщо на єдиний рахунок надійшли кошти від платника, не включеного до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, та/або ДПС не може ідентифікувати платника з інформації про рух коштів на єдиному рахунку, такі кошти повертаються ДПС на рахунок платника, відкритий в установі банку, через який здійснено таке зарахування. Зазначені кошти не вважаються зарахованими на єдиний рахунок та не підлягають відображенню в єдиній картці платника.

15. За коштами, які відповідно до абзацу четвертого пункту 35-1.7 статті 35-1 Кодексу є помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями, ДПС не пізніше наступного робочого дня з дня зарахування таких коштів на єдиний рахунок надсилає платнику через електронний кабінет повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим документом.

Платник не пізніше наступного робочого дня після отримання від ДПС повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим документом визначає через електронний кабінет належність платежу відповідному одержувачу.

Якщо платник протягом зазначеного строку не визначив належність платежу відповідному одержувачу, інформація з розрахункового документа вважається інформацією без визначення належності платежу відповідному одержувачу і суми такого платежу включаються ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35-1.6 статті 35-1, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 Кодексу.

Механізм перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску

16. ДПС генерує за платниками, що включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок:

1) онлайн-інформацію в розрізі платників про зарахування коштів на єдиний рахунок на підставі даних єдиної картки платника не пізніше 15 год. 00 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів. Кошти, які надійшли на єдиний рахунок після 15 год. 00 хв., включаються до такої інформації на наступний робочий день;

2) офлайн-інформацію в розрізі платників про помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання (зобов’язання з єдиного внеску) і пені, що надійшли на єдиний рахунок, за якими платник уточнив належність платежу відповідному одержувачу та/або визначив напрям використання таких коштів через електронний кабінет, на підставі даних електронного кабінету не пізніше 14 год. 00 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів. Кошти, за якими надійшли повідомлення щодо визначення/уточнення призначення платежу після 14 год. 00 хв., включаються до такої інформації на наступний робочий день;

3) контрольні ренкінги платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску (далі — контрольні ренкінги), не пізніше 9 год. 00 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів за показниками:

сум недоїмки, штрафних санкцій та пені з єдиного внеску в розрізі складових та календарної черговості виникнення таких сум у межах відповідного технологічного коду станом на попередній робочий день;

сум податкового боргу та заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, у розрізі складових та календарної черговості виникнення таких сум у межах відповідного платежу станом на попередній робочий день;

розстрочених (відстрочених) сум на дату формування такого контрольного ренкінгу;

сум грошових зобов’язань, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи станом на дату формування такого контрольного ренкінгу;

сум податкових зобов’язань платників, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, визначених органом ДПС на дату формування такого контрольного ренкінгу;

сум грошових зобов’язань (зобов’язань з єдиного внеску), самостійно визначених платником на дату формування такого контрольного ренкінгу;

сум надміру сплачених грошових зобов’язань платників та сум платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах, а також переплати з єдиного внеску станом на попередній робочий день.

Контрольні ренкінги підтверджуються не пізніше 13 год. 00 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, керівником територіального органу ДПС або особою, що виконує його обов’язки, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису;

4) реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка не пізніше 15 год. 30 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, шляхом співставлення онлайн-інформації, офлайн-інформації з контрольними ренкінгами за показниками, які підлягають перерахуванню на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску.

Реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка підтверджується щодня не пізніше 16 год. 30 хв., крім вихідних, святкових та неробочих днів, керівником відповідального структурного підрозділу територіального органу ДПС або особою, що виконує його обов’язки, та керівником територіального органу ДПС або особою, що виконує його обов’язки, шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС на кожний запис такого реєстру в порядку, визначеному пунктами 24-28 цього Порядку.

Для формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника ДПС керується нормами пунктів 35-1.5, 35-1.7 статті 35-1 Кодексу з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35-1.6 статті 35-1, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 Кодексу.

17. Реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка є підставою для перерахування Казначейством платежів зазначеним у ньому отримувачам.

Після підтвердження Казначейством факту прийняття до виконання записів реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка в порядку, визначеному пунктами 24-28 цього Порядку, дані такого реєстру стають доступними для перегляду платником через електронний кабінет у порядку, передбаченому статтею 42-1 Кодексу, та є підставою для відображення органами ДПС в інтегрованій картці платника сум надходжень на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску.

18. Відповідальними за повноту показників та своєчасність підтвердження контрольних ренкінгів, які є підставою для формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка, є керівники структурних підрозділів ДПС за напрямами роботи.

Повернення (врахування) помилково та/або надміру зарахованих коштів

19. Платник має право через електронний кабінет визначити напрям використання суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені, наявних на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника, які повинні враховуватися під час формування такого реєстру.

20. Суми помилково та/або надміру сплачених платником грошових зобов’язань і пені, зобов’язань з єдиного внеску, за даними ДПС, вважаються коштами, що надійшли на єдиний рахунок, та враховуються ДПС під час формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника на дату формування такого реєстру в такий спосіб:

визнаються зарахованими за одним і тим самим видом доходів до державного та/або місцевих бюджетів, а у частині зобов’язань з єдиного внеску — до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, за якими такі кошти обліковуються;

перераховуються Казначейством між різними видами доходів державного та/або місцевих бюджетів за висновком ДПС, поданим в установленому законодавством порядку Казначейству, на підставі визначеного напряму використання суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені таким платником.

Положення цього пункту не позбавляють платника права на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу.

21. Повернення (врахування) помилково та/або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів коштів (грошові зобов’язання і пеня, передбачені Кодексом, та інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на ДПС), які сплачені через єдиний рахунок, проводиться відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном.

22. Повернення (врахування) помилково та/або надміру зарахованих до Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів (зобов’язань з єдиного внеску), які сплачені через єдиний рахунок, проводиться відповідно до Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженого Мінфіном.

23. Для цілей застосування пунктів 19-22 цього Порядку враховуються суми помилково та/або надміру сплачених платником грошових зобов’язань і пені, що виникли, за даними органів ДПС, починаючи з 1 січня 2021 р. та не повернуті платнику.

Інформаційна взаємодія між ДПС та Казначейством про рух коштів на єдиному рахунку

24. Обмін інформацією між ДПС та Казначейством щодо сум грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, зарахованих на єдиний рахунок та перерахованих на бюджетні рахунки за надходженнями та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску, здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, «Про електронні документи та електронний документообіг” та «Про електронні довірчі послуги”.

Інформаційна взаємодія ДПС та Казначейства здійснюється з використанням каналів зв’язку спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного зв’язку.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів конфіденційного зв’язку (спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного зв’язку) така передача здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані невідкладно поінформувати про це один одного.

ДПС та Казначейство для здійснення інформаційного обміну використовують виключно захищені носії особистих ключів.

Інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинна оброблятися в інформаційно-телекомунікаційних системах ДПС та Казначейства із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

25. Структура і формат даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства, визначаються відповідним протоколом.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку формується Казначейством та подається ДПС в електронному вигляді щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, в актуальному стані.

Якщо в інформації про рух коштів на єдиному рахунку відображені кошти платника, якого ДПС не може ідентифікувати та/або який не включений до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, такі кошти підлягають поверненню платнику. Для виконання такої операції ДПС формує та надсилає Казначейству електронний розрахунковий документ, оформлений згідно з вимогами Національного банку.

26. Для перерахування сум грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску, ДПС до 16 год. 30 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, надсилає Казначейству реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка.

Кожний запис реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка містить кваліфіковані електронні підписи керівника відповідального структурного підрозділу територіального органу ДПС або особи, що виконує його обов’язки, керівника територіального органу ДПС або особи, що виконує його обов’язки, та кваліфіковану електронну печатку відповідного територіального органу ДПС.

У реєстрі платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка зазначаються:

код та найменування територіального органу ДПС;

податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;

дата зарахування коштів на єдиний рахунок;

код класифікації доходів бюджету/технологічний код єдиного внеску;

сума коштів, що підлягає зарахуванню до бюджетів або на рахунок органу ДПС, відкритого в Казначействі для зарахування єдиного внеску;

рахунок, на який перераховуються кошти;

реквізити отримувача коштів;

призначення платежу.

Казначейство у день отримання такого реєстру забезпечує до 17 год. 30 хв. автоматичну обробку записів після їх перевірки.

27. Під час автоматичної обробки Казначейство проводить перевірку кваліфікованих електронних підписів, кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС та повноти платіжних реквізитів отримувачів коштів.

На кожний запис реєстру платежів з єдиного рахунка за окремим платником у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка Казначейство формує та надсилає ДПС квитанцію про отримання та результати обробки таких записів з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи.

Записи, які не пройшли перевірку кваліфікованих електронних підписів, кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС та/або повноти платіжних реквізитів отримувачів коштів, до виконання Казначейством не приймаються. Казначейство інформує ДПС про відмову у прийнятті таких записів та причини відмови шляхом надсилання відповідної квитанції. Записи, за якими отримано відмову в їх прийнятті, стають доступними територіальним органам ДПС для опрацювання з використанням засобів інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС.

Територіальний орган ДПС за результатами опрацювання записів, які не пройшли проведеної Казначейством перевірки, на наступний робочий день після отримання квитанції з відмовою виправляє помилки та повторно надсилає записи Казначейству.

28. Запис у реєстрі платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка може бути відкликаний територіальним органом ДПС у будь-який час до списання суми коштів з єдиного рахунка шляхом подання Казначейству повідомлення про відкликання в електронній формі.

У разі виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були включені ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка та відповідно перераховані Казначейством з єдиного рахунка на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня виявлення помилки:

для повернення коштів з бюджетного рахунка за надходженнями ДПС формує та надсилає Казначейству повідомлення із зазначенням:

— коду територіального органу ДПС;

— податкового номера або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

— дати зарахування коштів на бюджетний рахунок за надходженнями;

— коду класифікації доходів бюджету;

— суми коштів, що підлягають поверненню на єдиний рахунок;

— реквізитів бюджетного рахунка за надходженнями, з якого перераховуються кошти;

— реквізитів рахунка, на який перераховуються кошти;

— призначення платежу;

для повернення коштів з небюджетного рахунка органу ДПС, відкритого в Казначействі для зарахування єдиного внеску, відповідний орган ДПС надсилає органу Казначейства розрахунковий документ, оформлений згідно з вимогами законодавства.

На кожне повідомлення, яке ДПС надсилає Казначейству, накладається підпис керівника відповідального структурного підрозділу територіального органу ДПС або особи, що виконує його обов’язки, керівника територіального органу ДПС або особи, що виконує його обов’язки, та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДПС.

Банк России выпустил информационное письмо №16 для кредитных организаций с обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в котором ответил на актуальные вопросы кредитных организаций.

1. Вправе ли кредитная организация хранить в электронном виде документы, подтверждающие прохождение сотрудниками обучения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Требования к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях установлены Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» (далее — Указание № 1485-У).

В соответствии с подпунктом 2.4.2 Указания № 1485-У факт проведения с сотрудником кредитной организации инструктажа и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами кредитной организации по указанному вопросу должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого кредитная организация устанавливает самостоятельно.

В соответствии с подпунктом 2.4.5 Указания № 1485-У документы, свидетельствующие о прохождении сотрудником кредитной организации обучения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая документ, подтверждающий проведение с сотрудником кредитной организации вышеуказанного инструктажа и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации (либо их копии), должны находиться в личном деле сотрудника в течение всего времени его работы в кредитной организации.

При этом Указание № 1485-У не устанавливает, в какой форме должны храниться указанные выше документы. Таким образом, сведения о прохождении сотрудником кредитной организации обучения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с внутренними документами кредитной организации могут храниться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

2. Сколько сообщений следует направить кредитной организации в уполномоченный орган в случае регулярного проведения клиентом однотипных операций, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма?

Федеральный закон обязывает кредитные организации направлять в уполномоченный орган сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, если на основании реализации указанных в пункте 2 статьи 7 Федерального закона программ осуществления внутреннего контроля у работников кредитной организации возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона кредитные организации обязаны направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Таким образом, в случае регулярного проведения клиентом кредитной организации однотипных операций, в отношении каждой из которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация обязана направить в уполномоченный орган сообщение о каждой такой операции.

3. Каков порядок направления в уполномоченный орган сообщений о подлежащей обязательному контролю сделке по предоставлению юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получению такого займа, в случае, когда общая сумма договора равна или превышает 600 000 рублей, а платежи в рамках данной сделки осуществляются траншами, каждый из которых менее 600 000 рублей?

Согласно абзацу 7 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона сделка по предоставлению юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также с получением такого займа подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

Пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей заемщику, то есть относится к категории реальных договоров. Таким образом, в целях применения требований Федерального закона в отношении операций, указанных в абзаце седьмом подпункта 4 пункта 1 статьи 6, существенным является факт предоставления, а также получения беспроцентного займа.

Учитывая изложенное, считаем, что если суммы отдельных платежей, совершаемых в рамках одного договора займа, менее 600 000 рублей, а общая сумма договора равна или превышает указанную сумму и кредитная организация располагает такой информацией об общей сумме договора, то платежи по договору займа рекомендуется контролировать нарастающим итогом и представить сведения в уполномоченный орган в течение рабочего дня, следующего за днем, когда общая сумма платежей будет равна или превысит 600 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Дату совершения таких действий, например, указанную в платежном поручении, расписке или ином документе следует рассматривать в качестве даты совершения операции.

В указанном случае, при направлении сообщения в уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение № 321-П) в поле SUM кредитной организации, по нашему мнению, следует указать общую сумму перечисленных денежных средств в рамках договора беспроцентного займа, а в поле DESCR_1 (DESCR_2) — общую сумму денежных средств, указанную в договоре займа.

При этом следует иметь в виду, что Федеральный закон и Положение № 321-П, согласованное с Росфинмониторингом, не устанавливают требований о повторном направлении в уполномоченный орган сообщения о сделке с движимым имуществом, подлежащей обязательному контролю, в случае увеличения суммы сделки за счет последующих платежей по данной сделке, информация о которой ранее уже была направлена в уполномоченный орган.

Портал «Вести 115-ФЗ»